Myth-taken Identity: The Reel Life Struggles of Hei Tiki